TÍTOL PRIMER

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Objectiu del Reglament

Aquest reglament té per objectiu regular el règim disciplinari intern del Club Bàsquet Olot, per tal de definir els fets, les actuacions i les conductes que el Club considera mereixedors de sanció, i per establir el procediment mitjançant el qual es determinarà si és escaient o no imposar una sanció, i si ho és, executar-la.
Article 2.- Àmbit subjectiu del Reglament

1.- Aquest Reglament disciplinari s’aplicarà als jugadors, socis, tècnics i directius del Club Bàsquet Olot.

2.- Als efectes d’aquest Reglament es considerarà jugador del Club Bàsquet Olot tota persona que, amb la intenció d’aprendre a jugar a bàsquet i/o de practicar aquest esport, hagi signat la seva adhesió al Club com a soci, sigui per si mateix o mitjançant els seus representants legals, i estigui enquadrat en la disciplina de qualsevol dels equips del Club, amb independència que tingui o no tingui fitxa federativa.

3.- No es considerarà jugador del Club:

Qui no hagi signat la seva adhesió, en forma de contracte tipus que el Club ofereix als qui estiguin interessats a aprendre i practicar el bàsquet.

Qui hagi perdut la seva condició de soci per acord de la Junta Directiva, a conseqüència d’expedient disciplinari i no hagi estat rehabilitat en aquesta condició.

Article 3.- Tècnics i directius.

Són tècnics del Club Bàsquet Olot els entrenadors de qualsevol dels equips del Club. Als efectes d’aquest Reglament, es considera entrenador aquella persona a qui el Club ha confiat la direcció d’un o més dels seus equips, amb independència que disposi o no de títol oficial, i que rep una compensació econòmica per la seva tasca.

Als mateixos efectes es considera delegat d’equip aquella persona que el Club designa com a tal, amb la funció de servir d’enllaç entre un equip i la Junta Directiva, de la qual forma part.

Són directius tots i cadascun dels integrants de la Junta Directiva: els efectes, des del moment en què són elegits o reelegits, i els delegats d’equip, des del moment en què assumeixen el càrrec.
Article 4.- Normativa subsidiària

En tot allò que no estigui expressament previst en aquest Reglament, s’aplicaran, com a normes subsidiàries, la Llei 8/1988, de l’esport, de 7 d’abril, del Parlament, de Catalunya; la Llei 8/1999, de 30 de juliol, del Parlament de Catalunya, sobre la jurisdicció esportiva; el Reial decret 1591/1992, de 23 de desembre, sobre disciplina esportiva, i el Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost, sobre l’exercici de la potestat sancionadora.

TÍTOL SEGON

DE LES INFRACCIONS, DE LES SANCIONS I DE LES PERSONES RESPONSABLES

CAPÍTOL I

Disposicions comunes

Article 5.- Concurrència amb la disciplina esportiva

Les disposicions contingudes en aquest Reglament seran plenament aplicables, amb independència que els fets objecte de sanció hagin merescut també una sanció disciplinària per part de la Federació de Bàsquet, sempre que en la resolució corresponent es justifiqui de manera suficient que l’acció o omissió objecte del procediment, a banda del perjudici que hagi pogut suposar per a la competició esportiva, ha suposat un perjudici per al bon nom, la imatge o els interessos del Club. En cap cas caldrà esperar resolució ferma de les autoritats esportives per resoldre un expedient disciplinari.

Article 6.- Concurrència amb la jurisdicció penal

Les disposicions contingudes en aquest Reglament seran plenament aplicables, amb independència que els fets objecte de sanció puguin ser constitutius d’una infracció penal. La presentació d’una denúncia o querella davant les autoritats judicials no suspendrà en cap cas el procediment sancionador.

Article 7.- Valoració d’altres sancions. Dret de reintegrament

Malgrat les disposicions contingudes en els dos articles anteriors, en el moment d’imposar una sanció en l’àmbit disciplinari intern del Club, es podrà valorar la sanció que puguin haver imposat les autoritats esportives o judicials, per tal de graduar la importància de la sanció que convingui imposar. En qualsevol cas el Club pot fer ús del seu dret a fer recaure sobre la persona infractora la sanció o les sancions econòmiques que es puguin haver imposat a l’entitat com a conseqüència de l’actuació d’aquesta persona.

Article 8.- Garanties legals

No podran mai ser sancionades cap acció o omissió que, quan s’esdevinguin, no estiguin previstes com a infraccions disciplinàries en aquest Reglament. Tampoc no podrà imposar-se cap sanció que no estigui prevista en aquest Reglament en el moment en què es produeixi la infracció.

CAPITOL II

De les infraccions

Article 9.- Concepte i graduació de les infraccions.

Es considera infracció aquella acció o omissió expressament tipificada en aquest Reglament mitjançant la qual es perjudica la disciplina i convivència esportiva i personal dintre del Club, i que suposa un trencament de l’harmonia que hi ha de regir. Les infraccions previstes en aquest Reglament es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Article 10.- Infraccions molt greus.

1. Són infraccions molt greus:

– Les agressions a àrbitres, jugadors, públic, tècnics, directius i altres autoritats esportives, si ocasionen lesions que signifiquin un deteriorament de la integritat corporal o de la salut física o mental de la persona o les persones agredides.

– Els comportaments antiesportius que impedeixin la realització d’un partit o en provoquin la suspensió temporal o definitiva.

– Les intimidacions o coaccions a àrbitres, jugadors, públic, tècnics, directius i altres autoritats esportives.

– La desobediència flagrant, reiterada i manifesta de les ordres o instruccions dels àrbitres, tècnics, directius i altres autoritats esportives, dictades dintre de l’àmbit de les seves respectives competències.

– Els abusos d’autoritat per part d’entrenadors, tècnics en general i/o directius, així com la usurpació d’atribucions que no els estiguin legalment o reglamentàriament atorgades.

– La violació de secrets coneguts per raó del seu càrrec.

– Els actes de rebel·lia oberta i directa contra els acords de les autoritats esportives o de la Junta Directiva del Club.

– Els actes adreçats a predeterminar de manera no esportiva el resultat d’un partit o una competició.

– L’alineació indeguda, comesa intencionadament, en el decurs d’un partit.

– La incompareixença no justificada a un partit o una competició.

– La retirada no justificada en el decurs d’un partit o una competició. S’hi equipara la negativa oberta a jugar el partit o la competició.

– El consum de substàncies o fàrmacs destinats a augmentar artificialment la capacitat física dels esportistes i la pràctica d’activitats o la utilització de mètodes antireglamentaris que puguin modificar o alterar els resultats d’una competició.

– Promoure o incitar al consum de les substàncies o la utilització dels mètodes esmentats en el punt anterior.

–  Els actes adreçats a predeterminar o alterar els resultats de les eleccions dels càrrecs de direcció del Club, així com els actes adreçats a impedir o dificultar el desenvolupament del procediment d’elecció dels directius.

– El trencament de l’acompliment de la sanció imposada per falta greu o molt greu.

– L’incompliment voluntari dels acords de l’Assemblea general dels socis.

– La manca injustificada i reiterada de convocatòria de l’Assemblea general de socis, d’acord amb les normes contingudes en els estatuts i el Reglament de règim intern del Club.

– L’incompliment de les resolucions fermes de les autoritats esportives.

– Els actes, manifestacions i qualsevol mena de conducta que, de manera directa o indirecta, indueixin o incitin a la violència.

– Qualsevol mena d’acció o d’omissió prevista com a delicte en el Codi penal vigent, produïda en l’àmbit del Club i que en perjudici els interessos.

2. Són infraccions greus:

–  Les agressions a les quals es fa esment en l’apartat 1. a) si suposen una gravetat menor pel mitjà emprat o el resultat produït.

– Els insults, amenaces i/o ofenses a àrbitres, tècnics, directius i altres autoritats esportives, o contra el públic o altres jugadors. Es valorarà especialment, a més del contingut dels insults, amenaces o ofenses, el context o la situació en què s’han pronunciat i la reiteració o no en la seva emissió.

– Les conductes que alterin el desenvolupament normal d’un partit o competició sempre que no constitueixen una infracció més greu.

– L’incompliment d’ordres, convocatòries o instruccions emeses per àrbitres, tècnics, directius i altres autoritats esportives dintre de l’àmbit de les seves respectives competències, sempre que no constitueixin una infracció més greu.

– Els actes notoris i públics que atendin contra la dignitat esportiva.

– El trencament de l’acompliment de la sanció per infracció lleu.

– La comissió per negligència de les infraccions tipificades en les lletres p), q) i r) de l’apartat 1 d’aquest article.

– El furt o l’apropiació indeguda de material del Club, així com els danys intencionats a aquest material.

– La falta reiterada i sense justificació d’assistència als entrenaments.

– La desobediència manifesta a les ordres o instruccions dels àrbitres, tècnics, directius i altres autoritats esportives, dictades dintre de l’àmbit de les seves respectives competències, sempre que no constitueixi una infracció més greu.

– Els fets previstos en la lletra d) de l’apartat anterior quan, per raó de les conseqüències que en derivin, calgui entendre’ls com a menys greus.

3.- Són infraccions lleus:

– La desobediència lleu a les ordres o instruccions dels àrbitres, tècnics, directius o altres autoritats esportives, dictades dintre de l’àmbit de les seves respectives competències, o el manteniment d’una actitud passiva davant d’aquestes ordres o instruccions.

– L’incompliment de les normes esportives per negligència greu, sempre que es produeixi un perjudici per als interessos del Club.

– Els fets definits en la lletra b) de l’apartat anterior quan els insults o les ofenses, per la valoració de les circumstàncies a què s’hi fa esment, hagin de ser considerats com a lleus.

– El maltractament del material esportiu cedit pel Club o facilitat per l’Ajuntament.

– Qualsevol mena d’acció o d’omissió prevista com a falta en el Codi penal actualment vigent.

CAPITOL III

De les sancions

Article 11.Sancions

1.- Amb motiu de la comissió de les infraccions previstes en aquest Reglament es poden imposar les sancions següents:

– Avís.

– Amonestació pública.

– Suspensió o inhabilitació temporal.

– Privació definitiva o temporal dels drets d’associat.

– Inhabilitació a perpetuïtat.

– Multa.

– Prohibició d’accés al pavelló o els pavellons on jugui el Club.

– Prohibició temporal d’assistència als entrenaments o als partits.

– Obligació temporal d’entrenar en solitari.

2.- A les infraccions molt greus els corresponen les sancions següents:

– Inhabilitació a perpetuïtat. Suposa la pèrdua absoluta de tots el càrrecs relacionats amb el Club o de la quantitat de soci, sense possibilitat de tornar-los a recuperar, i la pèrdua de totes les distincions o honors concedits pel Club, així com de la condició de tècnic o jugador de l’equip, si escau.

– Privació definitiva dels drets d’associat. Suposarà la pèrdua de la qualitat de soci i de totes les distincions o honors concedits pel Club. Malgrat això, una vegada transcorreguts cinc anys des de la imposició de la sanció, la persona sancionada podrà demanar la rehabilitació en la seva condició de soci, que li podrà ser atorgada si la Junta considera que hi ha prou motius per fer-ho. En cap cas no es recuperaran les distincions o els honors retirats.

– Suspensió o inhabilitació temporal de la qualitat de membre de la Junta Directiva o de la qualitat de soci, tècnic o jugador del Club, per un termini de sis mesos a un any. La persona sotmesa a aquesta sanció recuperarà la seva qualitat de soci un cop transcorregut el termini, i també, si escau, la qualitat de membre de la Junta Directiva, si en finalitzar la suspensió es troba encara actuant aquella de la qual fou exclòs.

– Prohibició d’accés al pavelló o els pavellons on jugui el Club per un termini de tres a sis mesos.

– Multa de 60,10 a 120,20 euros. Aquesta sanció només es podrà imposar a aquelles persones que rebin una compensació econòmica per la seva dedicació al Club.

3. A les infraccions greus els corresponen les sancions següents:

– Suspensió o inhabilitació temporal de la qualitat de membre de la Junta Directiva o de la qualitat de soci, tècnic o jugador del Club, per un termini de tres a sis mesos. La persona sotmesa a aquesta sanció recuperarà la seva qualitat de soci un cop transcorregut el termini, i també, si escau, la qualitat de membre de la Junta Directiva, si, en finalitzar la suspensió es troba encara actuant la mateixa de la qual fou exclòs.

– Prohibició d’accés al pavelló o els pavellons on jugui el club per un termini d’un a tres mesos.

– Multa de 30,05 a 60,10 euros. Aquesta sanció només es podrà imposar a aquelles persones que rebin una compensació econòmica per la seva dedicació al Club.

– Prohibició d’assistència als entrenaments o als partits per un termini d’un a tres mesos.

– Obligació del jugador d’entrenar-se en solitari per un termini d’un a tres mesos. El jugador afectat haurà d’entrenar el mateix dia i a la mateixa hora que la resta de l’equip, però ho farà totalment separat de l’equip i sense comunicar-s’hi, i acomplint els exercicis que li ordeni l’entrenador.

4.- A les infraccions lleus els corresponen les sancions següents:

– Prohibició d’accés al pavelló o els pavellons on jugui el Club per un termini d’una setmana a un mes.

– Multa de 6,01 a 30,05 euros. Aquesta sanció només es podrà imposar a aquelles persones que rebin una compensació econòmica per la seva dedicació al Club.

– Prohibició d’assistència als entrenaments o als partits per un termini d’una setmana a un mes.

– Avís. Es farà per escrit i es notificarà  només a la persona sancionada.

– Amonestació pública. Serà feta verbalment per la Junta Directiva.

– Obligació del jugador d’entrenar-se en solitari per un termini d’una setmana a un mes. El jugador afectat haurà d’entrenar el mateix dia i a la mateixa hora que la resta de l’equip, però ho farà totalment separat de l’equip i sense comunicar-s’hi, i acomplint els exercicis que li ordeni l’entrenador.

5.- La sanció de multa es podrà imposar simultàniament a qualsevol altra sanció.

6.- El cobrament de les multes el farà directament el Club, un cop sigui ferma la resolució sancionadora, retirant el seu import de la compensació econòmica que hauria hagut de fer efectiva a la persona sancionada. Si per raó del moment de la temporada en què s’ha comès i sancionat la infracció no es pot fer efectiu aquest cobrament de forma immediata, es farà efectiu a la primera ocasió en què s’hagi de produir un pagament a la persona sancionada, sense que aquest interval de temps sigui computable a l’efecte d’entendre prescrita la sanció.

CAPITOL IV

De les circumstàncies modificatives de la responsabilitat, les regles per a la aplicació de les sancions i les persones responsables.

Secció primera: De les circumstàncies eximents, atenuants i agreujants.

Article 12.- Circumstàncies que eximeixen de responsabilitat disciplinària.

Són circumstàncies que eximeixen de responsabilitat disciplinària:

– El cas fortuït. Es considerarà que els fets han ocorregut  fortuïtament quan no puguin ser atribuïts de cap manera a la intenció o a la negligència del seu autor i s’hagin originat de manera accidental.

– La força major. Es considerarà que els fets han ocorregut per força major quan hagin estat ocasionats per un fet del tot imprevisible, o que, malgrat ser previsible, no podia ser evitat.

– La defensa legítima. Concorre la defensa legítima quan s’actua per defensar la pròpia persona o els propis béns, o per defensar terceres persones o els béns d’aquestes, sempre que concorrin els requisits següents:

– Una agressió il·legítima. Es considera il·legítima una agressió quan s’ataca sense causa justificada i de manera il·legal una persona o els seus béns, de forma que corrin perill.

– Proporcionalitat en els mitjans emprats per repel·lir l’agressió.

– Manca de provocació suficient per part de la persona que es defensa.

Article 13. Circumstàncies atenuants

Són circumstancies atenuants:

– Les assenyalades en l’article anterior, quan no concorrin tots els requisits necessaris per apreciar-les com a eximents. Malgrat això, per valorar com a atenuant una defensa legítima s’exigirà en tot cas el caràcter il·legítim de l’agressió.

– La manca d’antecedents en l’historial esportiu.

– La realització, per part de l’autor de la falta, d’actes clarament demostratius del seu penediment, sigui per fer minvar els efectes de la falta, sigui per demanar excuses a la persona o les persones afectades pel seu comportament.

– La desproporció evident entre el resultat de la infracció i la intenció de l’autor, de manera que es pugui afirmar que aquest va provocar un mal molt més greu del que pretenia.

– El fet d’haver actuat sota l’efecte d’una provocació suficient. S’entendrà que ha existit una provocació suficient quan, de paraula o amb gestos, i de manera immediatament anterior a la infracció, s’hagi incitat la persona d’alguna manera que hagi pogut produir-li un estat de forta alteració o obcecació.

– Totes aquelles circumstàncies que puguin ser valorades com de significació anàloga a les anteriors sempre que siguin clarament assenyalats els fets que les constitueixen.
Article 14. Circumstàncies agreujats.

Són circumstàncies agreujats:

– La reiteració. Hi ha reiteració quan l’autor, en el discurs de la mateix temporada, ha estat sancionat amb anterioritat als fets per infraccions de gravetat igual o superior, o per dues o més infraccions de menys gravetat que la que és objecte del procediment.

– La reincidència. Hi ha reincidència quan l’autor d’una infracció ha estat sancionat, en el decurs de la mateixa temporada, per un fet de la mateixa naturalesa o de naturalesa anàloga a la del que és objecte del procediment.

– La comissió dels fets amb publicitat. S’entendrà que concorre aquesta circumstància quan els fets hagin ocorregut en el decurs d’un partit o davant la concurrència d’un mínim de tres persones alienes a l’equip.

Secció segona.- Graduació de les sancions

Article 15. Regles per s la imposició de les sancions.

Quan en els fets no concorrin ni circumstàncies atenuants ni agreujats, s’imposarà la sanció corresponent en el grau que es consideri més adient, atenent a la naturalesa i a la gravetat del fet.

Quan només concorrin circumstàncies atenuants s’imposarà la sanció corresponent a la seva meitat inferior.

Quan només concorrin circumstàncies agreujats s’imposarà la sanció corresponent a la seva meitat superior.

Quan concorrin alhora circumstàncies agreujats i atenuats es farà una compensació racional, atenent a l’entitat i la naturalesa de les unes a les altres.

Article 16. Infracció continuada.

No es podrà imposar més d’una sanció pel mateix fet, quan aquest suposi la comissió d’una sola infracció. Ara bé, si d’un mateix se’n deriven dues o més faltes, s’imposarà la sanció prevista per a la falta més greu, en el seu grau màxim, sempre que no sigui més beneficiós per a l’infractor que es sancionin les faltes per separat, supòsit en el qual s’actuarà d’aquesta última manera.

Secció tercera. – De les persones responsables infraccions

Article 17. Persones responsables de les infraccions.

Seran sancionats no només els autors directes de la infracció, sinó també els qui indueixin de manera eficaç a la seva realització o hi prestin una col·laboració també eficaç. Els qui incorrin en algun d’aquests dos darrers casos seran sancionats fins i tot encara que l’autor o els autors materials dels fets siguin persones no incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament.

Article 18. Extinció de la responsabilitat disciplinària.

Són causes que extingeixen la responsabilitat disciplinària:

– L’acompliment de la sanció .

– La prescripció de la infracció.

– La prescripció de la sanció imposada.

– La desvinculació del Club de la persona responsable de la infracció.

– La defunció de la persona infractora.

Article 19. Acompliment de la sanció.

Es considerà acomplerta la sanció quan, un cop hagi guanyat fermesa la resolució que l’ha imposada, s’hagin executat tots els punts de la resolució esmentada que hi facin referència.

Article 20. Prescripció de la infracció.

Els terminis de prescripció de les infraccions són d’un mes per a les infraccions lleus, de sis mesos per a les greus i d’un any per a les molt greus, i comencen a comptar des del moment en què són comesos els fets o es deixa de realitzar l’activitat necessària per evitar el resultat infractor. Pel cas d’infraccions continuades, es considerarà com a moment final, per a l’inici del termini de prescripció, el del darrer fet o la darrera omissió que les constitueixen.

Aquest termini s’interromp en el moment en què s’acorda iniciar el procediment sancionador, i torna a comptar si l’expedient romangués aturat per causa no atribuïble a l’infractor duran més de dos mesos o si l’expedient finalitza sense que l’infractor hagi esta sancionat.

Article 21. Prescripció de la sanció.

Les sancions prescriuen en el termini d’un mes si s’han imposat per infracció lleu; de sis mesos si s’han imposat per infracció greu, i d’un any si s’han imposat per infracció molt  greu. El termini de prescripció de la sanció comença a comptar l’endemà del dia en què ha esdevingut ferma resolució mitjançant la qual s’ha imposat, o el dia en què se n’ha infringit el compliment, si la sanció s’ha començat a complir, i queda interromput en el moment en què s’inicia o es reempren l’execució, sense que el període  transcorregut en pugui acumular el còmput de nou període de prescripció.

TÍTOL TERCER

DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR

Article 22.- Definició i principis bàsics.

El procediment sancionador és el conjunt de tràmits a seguir per tal de resoldre si escau la imposició d’una sanció a la persona sotmesa a expedient, com a conseqüència d’haver pogut incórrer en qualsevol de les faltes disciplinàries previstes i definides en el títol segon d’aquest Reglament.

Aquest procediment estarà regit pel principi de la senzillesa i brevetat dels tràmits, i respectarà en tot cas el dret del jugador a defensar-se de les imputacions que si li facin.

Article 23.- Inici del procediment.

El procediment disciplinari es podrà iniciar mitjançant:

– Un escrit d’exposició d fets signat per l’entrenador i/o delegat d’equip, en el cas que l’expedient sigui jugador.

– Un escrit d’exposició d fets signat per un soci o jugador, amb la signatura del seu representant legal si és menor d‘edat .

– Un escrit d’exposició d fets signat per la Junta Directiva. Aquesta persona s’haurà d’abstenir, al seu moment, de deliberar i/o votar la resolució a adoptar en l’expedient que s’inicïi a instàncies seves.

El club posarà a disposició de les persones esmentades fulls preimpresos per tal de facilitar la redacció d’aquests escrits, i , en tot cas, i mitjançant la Comissió Jurídica, donarà ajuda a qui ho demani per omplir els fulls esmentats.

Aquests escrits d’exposició de fets es podran fer arribar a la Junta Directiva mitjançant:

– Lliurament a qualsevol de les persones que integren la Junta.

– Lliurament en mà al Poliesportiu de Pla de Llacs.

– Lliurament a les oficines del Club al mateix pavelló.

– Tramesa per correu.

En tot cas es considerà rebut l’escrit en la data en què arribi a mans de la junta Directiva o de qualsevol dels seus integrants.

Article 24.- Comunicació a la persona afectada.

Un cop presentat l’escrit l’exposició de fets, la Junta Directiva el lliurarà a la comissió Jurídica. Aquesta comissió n’entregarà una còpia a la persona subjecta a l’expedient contra el qual es dirigeix i li notificarà que disposa d’un termini de cinc dies per fer les al·legacions que cregui oportunes i per proposar prova sobra la qüestió plantejada.

Article 25.- Escrit d’Al·legacions.

En l’escrit de contestació o d’al·legacions, la persona sotmesa a l’expedient es limitarà a respondre de manera breu, i sense comentaris addicionals, als relatats en l’escrit de l’exposició. Podrà igualment fer una valoració de si els fets es poden considerar enquadrats en alguna de les faltes previstes en aquest Reglament i, si considera que és així, podrà valorar la sanció que cregui més adequada a la seva conducta.

En cap cas s’admetrà que la persona expedientada faci en el seu escrit cap mena de retret a la persona o les persones que hagin signat l’escrit d’exposició fets, ni que emeti cap mena d’insult o amenaça per fet que l’hagin signat. Altrament, es podria deduir una nova responsabilitat disciplinària per aquests actes.

La persona sotmesa a expedient podrà demanar a la Comissió Jurídica la seva col·laboració per redactar aquest escrit, i el Club li podrà, en tot cas, facilitar aquesta tasca mitjançant lliurament de fulls preimpresos. En el mateix escrit, podrà proposar els mitjans de prova que desitgi utilitzar per fer valer les seves al·legacions. Si no es proposa, es passarà directament a emetre l’informe final al qual fa esment l’article d’aquest Reglament.

Article 26. Mitjans de prova.

Només s’admetran com a mitjans de prova en un expedint disciplinari:

La prova de testimonis. En aquest cas, la persona sotmesa a l’expedient només podrà posar com a tals a persones vinculades al Club, de les quals identificarà de manera suficient. També podrà proposar com a testimonis a persones alienes al Club, sempre que estiguin disposades a testificar voluntàriament i l’interessat n’asseguri la presentació dintre del termini de prova.

La prova documental. Només seran vàlids, com a mitjans de prova, els documents que la persona expedientada aporti amb la seva contestació a l’escrit d’exposició de fets, o aquells altres documents que, per raó de la seva naturalesa, ja estiguin en poder del Club.

Article 27.- Prestació de l’escrit d’al·legacions.

L’escrit de contestació de la persona sotmesa  l’expedien es podrà presentar al Club per qualsevol de les vies ja esmentades respecte de l’escrit d’exposició de fets. En tot cas, el termini per a la seva presentació és de cinc dies, sense contar-hi els diumenges ni altres dies festius, siguin de festivitat local, catalana o estatal.

Article 28.- Admissió de proves.

Tot seguit, la Comissió Jurídica adoptarà una resolució sobre l’admissió de l’escrit de contestació, si ha estat presentat dintre del termini assenyalat, i sobre l’admissió de les proves proposades. Contra la resolució que rebutgi l’escrit d contestació per presentació fora de termini o que rebutgi alguna de les proves proposades pel fet que no reuneixin els requisits previstos per aquest Reglament, no s’hi pot presentar cap recurs. Sigui quina sigui la resolució, es podrà en coneixement immediat de la persona objecte de l’expedient.

Article 29.- Pràctica de la prova.

Si s’ha proposat i admès alguna prova, s’haurà de practicar en un termini màxim de tres dies, que es podrà allargar, si hi ha una causa justificada, fins a dos dies més.

Article 30.- Informe Final.

Un cop rebut l’escrit de contestació, i finalitzada la pràctica de la prova, si s’escau, la Comissió Jurídica Directiva, que contindrà els punts següents:

– Un resum dels fets exposats en l’escrit inicial i en l’escrit d contestació.

– Un resum del resultat de la prova, si n’hi ha hagut.

– Una valoració sobre com es considera que s’han desenvolupat els fets.

– Una valoració sobre els fets poden ser considerats com a constitutius d’una falta disciplinària i, si escau, les sancions previstes per a la infracció o les infraccions corresponents .

Article 31.- Resolució.

Aquest informe, juntament amb tota la documentació recollida, serà presentat en la primera reunió posterior a la Junta Directiva.

Aquest òrgan procedirà a debatre tant com ho consideri oportú tota aquesta documentació. En el debat, si és el cas, podran intervenir l’entrenador i el delegat d’equip que hagin signat l’escrit d’exposició, però ni l’un ni l’altre no tindran dret a vot per a l’adopció d’una resolució i s’hauran de retirar abans de la votació.

Article 32. Informes complementaris.

La Junta Directiva podrà, abans d’emetre la seva resolució, demanar aclariments per escrit tant a la persona que hagi signat l’escrit inicial com la persona sotmesa a expedient, i donarà un termini màxim de tres dies per a aquesta finalitat.

Article 33.- Resolució.

La resolució que emeti la Junta Directiva serà, en tos cas, escrita i contindrà els elements següents:

Un resum de la tramitació de l’expedient.

La indicació dels fets que la Junta Directiva consideri provats.

La valoració de si aquests fets són constitutius d’alguna o algunes de les faltes disciplinàries contingudes en aquest Reglament.

Si la Junta valora afirmativament el punt anterior, la determinació de quina és la sanció que considerà més adequada als fets comesos.

Una part dispositiva, que només podrà contenir un d’aquests dos pronunciaments:

1.- L’arxivament de les actuacions si es considera que no hi hagut cap mena d’infracció disciplinària.

2.- La imposició d’una sanció si es considera que s’ha incorregut en responsabilitat disciplinària. En aquest cas s’indicarà la falta comesa especificant l’article i el paràgraf d’aquest Reglament que la recull.

La indicació del recurs que es pot utilitzar contra la resolució.

El termini per interposar el recurs.

La majoria per la qual s’ha obtingut la resolució dictada. La resolució en què s’acordi l’arxivament del procediment es podrà adoptar amb majoria simple dels vots emesos, mentre que la resolució en què s’imposi una sanció necessitarà majoria absoluta dels vots emesos.

Article 34.- Notificació de la resolució.

La resolució que recaigui serà notificada personalment per la persona sotmesa a l’expedient i a la persona o a les persones que en el seu moment varen signar l’escrit d’exposició de fets, i els informarà, si escau, del recurs que poden interposar i el termini per fer-ho.

Article 35.- Recursos.

Contra la Junta Directiva que acordi l’arxivament del procediment, de conformitat amb el que preveu l’apartat e).1 de l’article anterior, no s’hi pot interposar cap recurs.

Contra la resolució de la Junta directiva que acordi la imposició d’una sanció. S’hi pot interposar, en el termini de tres dies, recurs d’alçada davant de la mateixa Junt Directiva, que el resoldrà en la primera reunió posterior a la seva presentació, o bé utilitzar directament el recurs al qual es fa referència en l’article següent, sense necessitat de la prèvia interposició del recurs d’alçada.

Article 36.- Recurs davant l’autoritat esportiva.

Si la resolució final, amb recurs d’alçada o sense, acorda la imposició d’una sanció, la persona afectada podrà recórrer davant del Comitè d’ Apel·lació de la Federació Catalana de Bàsquet en el termini dels tres dies següents al de la notificació de la resolució final.

Article 37.- Fermesa de la resolució.

Un cop transcorregut el termini per recórrer sense que s’hagi fet, o un cop resolt el recurs , es procedirà a executar la resolució, i la Junta Directiva posarà els mitjans necessaris per assegurar l’efectivitat de la sanció imposada, atesa la seva mateixa naturalesa.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Qualsevol modificació, total o parcial, d’aquest Reglament requerirà ser aprovada en reunió de Junta Directiva convocada amb aquesta finalitat, i després retificada en una assemblea  en l’ordre del dia de la qual consti expressament aquest projecte de modificació. En tot cas s’exigirà només una majoria simple d’assistents per a la seva aprovació.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Les disposicions contingudes en aquest Reglament començaran a se aplicades a partir de la seva entrada en vigor, que tindrà lloc a l’inici de la temporada següent a la de la seva aprovació per  l’Assemblea. En cap cas no es podran aplicar a fets comesos abans de la seva entrada en vigor, encara que s’hagin descobert o s’hagin descobert o s’hagin conegut quan ja se n’hagi iniciat la vigència.