Per regular el règim intern del Club de Bàsquet Olot, entitat constituïda l’any 1981, inscrita en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya el dia de de , amb el número , i de conformitat amb allò que preveu la Llei 8/1988 de l’Esport i també de conformitat amb els Estatuts del Club aprovats per l’Assemblea General el 20 de setembre de 1992, ratificats el 23 de febrer de 1993 per la Direcció General de l’Esport, l’Assemblea General de socis del Club Bàsquet Olot, en ús de la seva competència, aprova el següent articulat del Reglament de Règim Intern (RRI), que desplega o precisa determinats aspectes dels seus Estatuts.

DECLARACIÓ DE PRINCIPIS

1.- El Club Bàsquet Olot es declara una entitat esportiva amb voluntat de representar la ciutat i també la comarca de La Garrotxa, i tindrà com objectiu principal fomentar el bàsquet entre els nois i noies, ensenyar-los la pràctica d’aquest esport i entrenar-los per a la seva competició.

2.- Per a la consecució d’aquest objectiu el Club emprarà tots els mitjans al seu abast i induirà els jugadors a fer seus els conceptes ètics de l’esport i especialment del bàsquet, com ara l’estudi, la tolerància i la disciplina, i fomentarà valors com la llibertat, la companyonia, el sacrifici, la voluntat, l’orgull de participar i el manteniment de la dignitat en la victòria i en la derrota.

3.- Mitjançant entrenadors i delegats, els jugadors hauran de se partícips dels objectius del Club i dels seus valors morals, així com també conscients dels anys d’història cívica del Club, tot plegat simbolitzat en els colors i l’escut, que també representen la ciutat d’Olot.

4.- Els jugadors seran estimulats a assolir, amb el pas dels anys i el seu bon rendiment, i com a fi d’una etapa de formació i desenvolupament, l’honor de formar part del primer equip del Club Bàsquet Olot, màxima expressió i representació del Cub.

5.- Els directius, entrenadors i jugadors faran sempre l’esforç necessari per aconseguir que els diferents equips del Club participin en les categories més altes de la competició, d’acord amb les disponibilitats humanes i econòmiques de l’entitat.

EQUIPS I JUGADORS

6.- El Club també tindrà com a objectiu disposar, tenint en compte les seves disponibilitats materials i infrastructures, del major nombre possible d’equips masculins i femenins de totes les categories, i també d’una escola de bàsquet.

7.- Els jugadors i/o, en el seu nom, els pares o tutors mantindran amb el Club les vinculacions de tipus esportiu configurades en les normes de les federacions de bàsquet, i al mateix temps les específiques del Club d’acord amb el present RRI, a les quals s’adheriran a l’inici de cada temporada mitjançant la comunicació o el contracte que elabori la Junta Directiva.

8.- Tots els jugadors o el seus pares o tutors, així com els entrenadors, hauran de ser socis del Club. A més, els jugadors de les categories inferiors pagaran una quota mensual en concepte de formació que serà establerta cada any per la Junta Directiva, i es podrà apartar de la disciplina de l’equip qualsevol jugador que no satisfaci la quota duran tres mesos. Cada temporada, a criteri de la Junta, es podran establir beques, cadascuna del mateix import de la quota del soci i/o de formació, per a aquells jugadors amb projecció que no disposin de mitjans econòmics. El nombre de becats no podrà superar el cinc per cent de la totalitat de les plantilles. Les famílies que tinguin més d’un fill al Club gaudiran d’un descompte en les quotes.

9.- Els jugadors de les categories inferiors estaran sempre disposts a col·laborar, d’acord amb les instruccions dels seus delegats i entrenadors, en l’organització dels partits del Club i en tots aquells esdeveniments de l’entitat. La implicació, participació i col·laboració dels pares dels jugadors dels equips inferiors serà fonamental per al compliment dels objectius del Club.

10.- El club disposarà d’un Reglament Disciplinari per tal de regular les relacions i els comportaments dels socis, directius, tècnics i jugadors entre ells i amb els adversaris.

ELS COLORS I L’ESCUT

11.- Els colors del Club Bàsquet Olot són el blau i el taronja. La disposició d’aquests colors en els equipaments i el vestuari podrà fer-se en cada moment segons la moda, sense deixar de banda el bon gust i les disposicions de les federacions de bàsquet.

12.- L’escut del Club serà el que es descriu, d’acord amb el dibuix adjunt, de la manera següent:

Un quadrat la línia exterior del qual és de color blau i la línia interior és el doble que l’exterior i de color groc. Dintre del quadrat es disposen, en el sector superior dret les paraules “CLUB BÀSQUET” de color negre i a sota d’aquestes la paraula “OLOT” de color negre i de doble format que les paraules “CLUB BÀSQUET”. Omplint la resta del sector dret, quatre barres vermelles verticals sobre fons groc, que representen la bandera catalana. Sobre la bandera catalana, ocupant una part del seu sector esquerre, una pilota de bàsquet de color taronja i les línies negres. En el sector esquerre de la pilota, una ala de color lila en moviment.

ÒRGANS DE GOVERN

13.- Els òrgans de govern del Club seran l’Assemblea General, la Junta Directiva i les Comissions.

14.- L’Assemblea General integrarà tots els socis o llurs representats i serà l’òrgan sobirà del Club, d’acord amb els Estatuts.

15.- La Junta Directiva, que s’elegirà d’acord amb els Estatuts i actuarà col·legiadament, estarà integrada per un president, un secretari, un vice-president i un tresorer, com també per un nombre de vocals que tindrà relació amb el nombre d’equips.

16.- Les funcions dels membres de la Junta seran les descrites en els Estatuts del Club, les indicades en el present Reglament de Règim Intern i aquelles que siguin pràctica habitual per consum o tradició al Club. En cas d’empat en les votacions, el president tindrà vot de qualitat. La Junta Directiva es reunirà, com a mínim, un cop al mes i el secretari aixecarà acta de les sessions.

COMISSIONS

17.- En el si de la Junta Directiva podran constituir-se les comissions de treball que cada circumstància requereixi, però imprescindiblement, per tal d’alleugerir les tasques en cada moment, hi haurà una Comissió Tècnica Esportiva, una Comissió Econòmica i una Comissió de Material i Infrastructures. Cadascuna de les comissions tindrà un delegat membre de la Junta que assumirà les funcions de coordinació del treball a realitzar i que podrà prendre decisions de caràcter urgent en cas de necessitat. Podran formar part de les Comissions persones alienes a la Junta i el president serà membre nat de totes elles. Les comissions es reuniran tantes vegades com sigui necessari i donaran compte dels seus treballs a la Junta Directiva.

18.- La Comissió Tècnica Esportiva estarà integrada, com a mínim, per dos membres de la Junta, per director tècnic o coordinador si ha esta nomenat i per l’entrenador de l’equip sènior. Tindrà com a missió a efectes enunciatius :

a) nomenar i destituir entrenadors

b) donar el vist-i-plau a les altes i baixes dels jugadors

c) fer el seguiment dels equips

d) debatre i aconsellar la Junta sobre els objectius de cadascun dels equips

e) redactar els programes de formació

f) en general, tot allò que afecti el bon rendiment dels jugadors i dels entrenadors.

19.- La Comissió Econòmica estarà integrada, com a mínim, per dos membres de la Junta i tindrà com a missió a efectes enunciatius:

a) elaborar els pressupostos

b) fer el seguiment de la marxa econòmica del Club

c) aconseguir fonts d’ingressos regulars i atípics, etc.

20.- La comissió de Material i Infrastructures estarà integrada, com a mínim, per dos membres de la Junta. Tindrà com a missió a efectes enunciatius :

a) comprar els equipaments i el material en general

b) custodiar aquest material i vigilar que se’n faci un ús correcte

c) confeccionar el calendari els horaris d’entrenaments i partits

d) vigilar el bon estat de les instal·lacions i material publicitari

e) estar al corrent de les comunicacions setmanals de la Federació

f) mantenir la comunicació regular amb els funcionaris o responsables municipals

g) preveure la composició de les taules dels partits de la setmana, dels arbitratges, etc.

DELEGATS

21.- Els delegats representen el vehicle directe de la Junta amb els equips. Les seves funcions seran les d’estar en contacte amb els entrenadors, els jugadors, els delegats d’equip i de camp, i els pares; de mantenir relacions amb la Federació pel que fa a assumptes concrets del seu equip i de relacionar-se amb la resta d’equips de la competició; d’elaborar, presentar i custodiar les fitxes; de disposar de totes les dades dels jugadors i entrenadors, amb adreces i telèfons; de vigilar el bon ús i manteniment dels equipaments i del material del equip, d’organitzar els desplaçaments de l’equip, i, en general, tot allò que afecti la bona marxa de l’equip, amb la presa de les decisions que calguin en cada moment.

EQUIP SÈNIOR

22.- L’organització de l’equip sènior masculí, per les seves característiques especials i com a màxima expressió del Club, requereix un tutela diferenciada. El president i els membres de la Junta pertanyent a la Comissió Tècnica Esportiva seran els primers impulsors i responsables de l’equip, amb la divisió de funcions que calguin.

Sempre que sigui possible es constituirà una Comissió Sènior que es responsabilitzarà de l’equip.

La Comissió Sènior o, si no n’hi ha, la Comissió Tècnica Esportiva, tindrà cura de disposar de l’entrenador adient i, d’acord amb ell, dels jugadors, tenint en compte que els formats del Club seran els primers candidats per a la plantilla.

L’equip sènior disposarà dels delegats d’equip i de camp que calguin, de l’equipament necessari per als entrenaments i els partits, etc.

Les despeses de desplaçament aniran a càrrec del Club.

DIRECTOR TÈCNIC O COORDINADOR

23.- El club disposarà sempre que pugui d’un director tècnic o coordinador, el qual, d’acord amb la Comissió Tècnica Esportiva, farà el seguiment concret dels equips i vetllarà per l’aplicació dels programes de formació.

VINCULACIONS I INCENTIUS

24.- La Junta Directiva podrà establir acords de col·laboració o vinculació amb altres clubs que militin en categories superiors o inferiors.

25.- La Junta Directiva podrà establir incentius o emoluments econòmics per a entrenadors, jugadors sèniors o altre persones que desenvolupin tasques de col·laboració amb el Club.

HONORS I DISTINCIONS

26.- La Junta Directiva podrà acordar, a proposta de qualsevol dels seus membres, l’atorgament de la insígnia del Club (amb l’escut ), confeccionada amb plata i esmalt, a aquelles persones, socis o no socis, que d’una manera especial hagin col·laborat amb l’entitat o l’hagin ajudat en la consecució de determinats objectius, i també als jugadors del Club que, després de molts anys, deixin la pràctica del bàsquet. En tot cas, els mèrits per a aquesta distinció seran jutjats per la Junta Directiva.

INTERPRETACIONS I MODIFICACIONS

27.- Les interpretacions que s’hagin de fer d’aquest Reglament de Règim Intern seran a càrrec de la Junta Directiva.

28.- Qualsevol modificació, total o parcial, d’aquest Reglament haurà de ser aprovada per l’Assemblea General d’acord amb els procediments estatutaris.