Avís legal

Club Bàsquet Olot
G17145913
Av República Argentina 8
Tel 659163794
17800 – Olot – Girona

Condicions d’us

Preus
Tots els preus indicats a cada producte inclouen els impostos corresponents.

Embalatge
La comanda es fa arribar correctament embalada.

Dubtes
Per qualsevol dubte que tingueu, podeu enviar un mail amb la consulta a cb.olot@basquetcatala.cat

Condicions d’Accés i Ús
Hi ha accés gratuït a la informació continguda a ccolotinfantil.org. Les condicions d’accés al Portal estan supeditades a les disposicions legals vigents a cada moment així com als principis de bona fe i ús lícit per part de l’usuari, prohibint-se expressa i taxativament qualsevol tipus d’actuació que pogués anar en detriment o perjudici del Portal o de tercers.

Contingut i compromís de l’usuari
L’usuari es compromet a fer un ús lícit, diligent, honrat i correcte de la informació o contingut de la plana web ccolotinfantil.org o altra informació que obtingui a traves d’ella i tot això sota els principis de la bona fe i amb respecte en tot moment a la legalitat vigent. L’usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir, salvo per a ús personal, de qualsevol informació que sigui del portal (entengui’s per informació qualsevol missatge, arxiu, fotografies, dibuixos, programari i en general qualsevol classe o tipus d’arxiu informàtic, gràfic etc..).
L’usuari adquireix també el compromís de no provocar ni maliciosa ni intencionadament danys o perjudicis que puguin menyscabar, alterar el propi Portal El compromís adquirit s’ha de regir sobre la utilització continguts de conformitat amb el disposat en la llei, no copiar, reproduir, distribuir, cedir, transformar o modificar els continguts sense previ consentiment i per escrit de l’empresa del propi portal.

Compra segura

Club Bàsquet Olot garanteix als seus clients la total seguretat en el procés de pagament, al accedir directament a una pàgina segura (HTTPS://) de l’entitat financera, que garanteix la privacitat de la informació i les dades de la targeta van xifrades. Aquesta transmissió constitueix el més elevat nivell de seguretat que existeix en el mercat. Les comandes realitzades per transferència bancària tindran un termini de 15 dies per a realitzar el pagament, transcorregut aquests període les comandes es cancel·laran automàticament.

Condicions generals

Amb el fi de regular les condicions d’utilització de ccolotinfantil.org, detallem la següent informació.
cbolot.org ofereix el seu portal per a us dels clients o potencials clients. Qui faci us vol dir que accepta, i coneix sense reserva, totes i cada una de les condicions generals aquí descrites.
Els propietaris de la web, tenen totals facultats per a modificar unilateralment totes i cadascuna d’aquestes condicions generals, sense previ avís, i esta capacitada per a modificar o eliminar qualsevol informació, servei o contingut del Portal, també sense previ avís. La modificació de qualsevol de les presents condicions generals per a un cas particular només tindrà validesa quan hagi estat recollida per escrit i signada pels representants legals de cada part.

Protecció de Dades 

cbolot.org es plenament conscient de l’ús i tractament que se li han de donar a les dades de caràcter personal i en virtut de la normativa legal existent referent a això. Compleix íntegrament tots i cadascun dels requisits amatents en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, garanteix un ús no solament legal sinó lleial de les dades personals així com un sistema adequat per a exercitar els drets d’accés rectificació, cancel·lació i oposició en la ja esmentada Llei Orgànica. La contractació per part dels Usuaris dels serveis prestats en aquest portal, implicarà el consentiment exprés d’aquest, per a l’ús, tractament i cessió de dades a totes les entitats que directa i indirectament tinguin relacions professionals per a la prestació d’aquest servei.
Els Usuaris autoritzen a ccolotinfantil.org a tractar les seves dades personals informant-li així mateix que poden exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en l’adreça cb.olot@basquetcatala.cat .
cbolot.org adquireix el compromís d’adoptar les mesures de seguretat imposades per la Llei de Protecció de Dades en el nivell corresponent així com adoptar les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, perduda o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.
cbolot.org informa als usuaris que les dades que ens faciliti a través dels nostres serveis seran introduïdes en un fitxer automatitzat que és titularitat d’aquesta empresa, amb domicili social a c/República Argentina 8, 17800 d’Olot (Girona).
El consentiment de l’usuari per rebre, per correu electrònic o mitjà electrònic equivalent, la citada informació podrà revocar-lo mitjançant notificació dirigida a la següent adreça: cb.olot@basquetcatala.cat
L’usuari podrà accedir a les seves dades de caràcter personal, rectificar-les, cancel·lar-les o oposar-se al seu tractament enviant per correu aquesta notificació a cb.olot@basquetcatala.cat
L’usuari respondrà, en qualssevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se ccolotinfantil.org el dret d’excloure dels Serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Legislació

Les presents Condicions Generals se sotmeten a la legislació espanyola, que serà aplicable en relació a la seva validesa, interpretació, execució i compliment. L’usuari, declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.

Devolucions

Les inscripcions es consideren com a definitives un cop pagades. No existeix la possibilitat de devolució de la quota.

Les altes són personals i intransferibles i no poden ser utilitzades per una persona diferent a la inscrita. No és possible la substitució d’un participant per un altre. En cas de detectar aquest fet, l’Organitzador es reserva el dret de penalitzar ambdós participants.